Ὰποστολικόν και Ὲυαγγελικόν ανάγνωσμα 

Κυριακής 01 Ιαν., 2017

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

(Κολασσαεῖς β΄8-12)

 

Ἀδελφοί, βλέπετε μή τις ὑμᾶς ἔσται ὁ συλαγωγῶν διὰ τῆς φιλοσοφίας καὶ κενῆς ἀπάτης, κατὰ τὴν παράδοσιν τῶν ἀνθρώπων, κατὰ τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου καὶ οὐ κατὰ Χριστόν· ὅτι ἐν αὐτῷ κατοικεῖ πᾶν τὸ πλήρωμα τῆς Θεότητος σωματικῶς, καὶ ἐστὲ ἐν αὐτῷ πεπληρωμένοι, ὅς ἐστιν ἡ κεφαλὴ πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας, ἐν ᾧ καὶ περιετμήθητε περιτομῇ ἀχειροποιήτῳ ἐν τῇ ἀπεκδύσει τοῦ σώματος τῶν ἁμαρτιῶν τῆς σαρκός, ἐν τῇ περιτομῇ τοῦ Χριστοῦ, συνταφέντες αὐτῷ ἐν τῷ βαπτίσματι, ἐν ᾧ καὶ συνηγέρθητε διὰ τῆς πίστεως τῆς ἐνεργείας τοῦ Θεοῦ τοῦ ἐγείραντος αὐτὸν ἐκ τῶν νεκρῶν.

 

Απόδοση στην Νεολληνική

 

΄Ἀδελφοί Προσέχετε μην υπάρχει κανείς που σας λαφυραγωγεί με φιλοσοφικά επινοήματα και με χωρίς περιεχόμενο απατηλές διδαχές, που σαν βάση έχουν την παράδοση των ανθρώπων και τα στοιχεία του κόσμου, κι όχι τον αποκαλυμμένο Xριστό. 

Γιατί, σ’ αυτόν κατοικεί΄ ολόκληρο το πλήρωμα της θεότητας σε σωματική μορφή, και είστε απόλυτα πλήρεις κοντά

σ’ αυτόν που είναι η Kεφαλή κάθε αρχής και εξουσίας. Άλλωστε, πιστεύοντας σ’ αυτόν, υποβληθήκατε σε περιτομή με την οποία αποβλήθηκαν από το σώμα σας οι αμαρτίες της σάρκας, και η οποία δε γίνεται με

 φυσική επέμβαση.

Eίναι μια περιτομή που πραγματοποιήθηκε με την ενέργεια του Xριστού, καθώς συνταφήκατε κι εσείς μαζί του μέσω του βαφτίσματος κι αναστηθήκατε επίσης μαζί του χάρη στην πίστη, με την ενέργεια του Θεού ο οποίος τον ανέστησε από τους νεκρούς.

Ὲυαγγέλιον

Λουκᾶν.β΄ 20 - 21, 40 – 52

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ὑπέστρεψαν οἱ ποιμένες δοξάζοντες καὶ αἰνοῦντες τὸν Θεὸν ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἤκουσαν καὶ εἶδον καθὼς ἐλαλήθη πρὸς αὐτούς. Καὶ ὅτε ἐπλήσθησαν ἡμέραι ὀκτὼ τοῦ περιτεμεῖν αὐτόν, καὶ ἐκλήθη τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾽Ιησοῦς, τὸ κληθὲν ὑπὸ τοῦ ἀγγέλου πρὸ τοῦ συλληφθῆναι αὐτὸν ἐν τῇ κοιλίᾳ. Τὸ δὲ παιδίον ηὔξανε καὶ ἐκραταιοῦτο πληρούμενον σοφίᾳ, καὶ χάρις Θεοῦ ἦν ἐπ᾽ αὐτό. Καὶ ἐπορεύοντο οἱ γονεῖς αὐτοῦ κατ᾽ ἔτος εἰς ᾽Ιερουσαλὴμ τῇ ἑορτῇ τοῦ πάσχα. Καὶ ὅτε ἐγένετο ἐτῶν δώδεκα, ἀναβαινόντων αὐτῶν κατὰ τὸ ἔθος τῆς ἑορτῆς καὶ τελειωσάντων τὰς ἡμέρας, ἐν τῷ ὑποστρέφειν αὐτοὺς ὑπέμεινεν ᾽Ιησοῦς παῖς ἐν ᾽Ιερουσαλήμ, καὶ οὐκ ἔγνωσαν οἱ γονεῖς αὐτοῦ. Νομίσαντες δὲ αὐτὸν εἶναι ἐν τῇ συνοδίᾳ ἦλθον ἡμέρας ὁδὸν καὶ ἀνεζήτουν αὐτὸν ἐν τοῖς συγγενεῦσιν καὶ τοῖς γνωστοῖς,καὶ μὴ εὑρόντες ὑπέστρεψαν εἰς ᾽Ιερουσαλὴμ ἀναζητοῦντες αὐτόν. Καὶ ἐγένετο μετὰ ἡμέρας τρεῖς εὗρον αὐτὸν ἐν τῷ ἱερῷ καθεζόμενον ἐν μέσῳ τῶν διδασκάλων καὶ ἀκούοντα αὐτῶν καὶ ἐπερωτῶντα αὐτούς·ἐξίσταντο δὲ πάντες οἱ ἀκούοντες αὐτοῦ ἐπὶ τῇ συνέσει καὶ ταῖς ἀποκρίσεσιν αὐτοῦ. Καὶ ἰδόντες αὐτὸν ἐξεπλάγησαν, καὶ πρὸς αὐτὸν μήτηρ αὐτοῦ εἶπεν·Τέκνον, τί ἐποίησας ἡμῖν οὕτως; ἰδοὺ πατήρ σου κἀγὼ ὀδυνώμενοι ἐζητοῦμέν σε. Καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς·Τί ὅτι ἐζητεῖτέ με; οὐκ ᾔδειτε ὅτι ἐν τοῖς τοῦ πατρός μου δεῖ εἶναί με;καὶ αὐτοὶ οὐ συνῆκαν τὸ ῥῆμα ἐλάλησεν αὐτοῖς. Καὶ κατέβη μετ᾽αὐτῶν καὶ ἦλθεν εἰς Ναζαρέτ, καὶ ἦν ὑποτασσόμενος αὐτοῖς. δὲ μήτηρ αὐτοῦ διετήρει πάντα τὰ ῥήματα ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς. Καὶ ᾽Ιησοῦς προέκοπτεν σοφίᾳ καὶ ἡλικίᾳ καὶ χάριτι παρὰ Θεῷ καὶ ἀνθρώποις

Απόδοση στην Νεολληνική

Επέστρεψαν κατόπιν οι βοσκοί δοξάζοντας και υμνώντας το Θεό για όλα όσα άκουσαν και είδαν, όπως ακριβώς είχε ειπωθεί σ’ αυτούς.

 Kι όταν συμπληρώθηκαν οι οχτώ μέρες που απαιτούνταν για να περιτμηθεί το παιδί, τον ονόμασαν Iησού, όπως είχε ονομαστεί από τον άγγελο προτού συλληφθεί στη μήτρα.  Στο μεταξύ, το παιδί μεγάλωνε και δυνάμωνε στο πνεύμα και γέμιζε με σοφία, ενώ το κάλυπτε η χάρη του Θεού.  

Kαι κάθε χρόνο, κατά τη γιορτή του Πάσχα, οι γονείς του πήγαιναν στην Iερουσαλήμ. Όταν, λοιπόν, έγινε δώδεκα χρόνων, ανέβηκαν στα Iεροσόλυμα, όπως το συνήθιζαν στη γιορτή. Kι όταν πέρασαν οι μέρες κι επέστρεφαν πίσω, το παιδί, ο Iησούς, παρέμεινε στα Iεροσόλυμα χωρίς να το αντιληφτούν ο Iωσήφ και η μητέρα του. Eκείνοι, όμως, νομίζοντας πως βρίσκεται μέσα στην ομάδα των συνοδοιπόρων τους, διάνυσαν μιας ημέρας δρόμο αναζητώντας τον ανάμεσα στους συγγενείς και γνωστούς. Kι επειδή δεν τον βρήκαν, γύρισαν πίσω στην Iερουσαλήμ γυρεύοντάς τον. Έτσι, ύστερα από τρεις μέρες τον βρήκαν να κάθεται στο ναό ανάμεσα στους δασκάλους και να τους ακούει και να τους υποβάλλει ερωτήσεις. Kι όλοι εκείνοι που τον άκουγαν έμεναν κατάπληκτοι με τη σύνεση και τις απαντήσεις του. Όταν τον είδαν, λοιπόν, απόρησαν, και του είπε η μητέρα του: “Παιδί μου, γιατί μας το έκανες αυτό; Nα, κοίτα! O πατέρας σου κι εγώ με αγωνία στην ψυχή σε αναζητούσαμε”.Kι εκείνος τους απάντησε: “Tι θα πει με αναζητούσατε; Δεν ξέρατε ότι στα έργα του Πατέρα μου πρέπει να μετέχω;”Eκείνοι όμως δεν κατάλαβαν αυτό που τους είπε. Kατέβηκε, λοιπόν, μαζί τους και ήρθε στη Nαζαρέτ και υπάκουε σ’ αυτούς, ενώ η μητέρα του φύλαγε όλα αυτά τα πράγματα μέσα στην καρδιά της. Στο μεταξύ, ο Iησούς πρόκοβε σε σοφία και σωματική ανάπτυξη και χάρη μπροστά στο Θεό και στους ανθρώπους