Αποστολικόν και Ευαγγελικόν Ανάγνωσμα 

Κυριακής 1 Δεκ., 2019

-------------------
 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Εφες. Β΄14 – 22

 Αδελφοί Χριστός ἐστιν ἡ εἰρήνη ἡμῶν, ὁ ποιήσας τὰ ἀμφότερα ἓν καὶ τὸ μεσότοιχον τοῦ φραγμοῦ λύσας,   τὴν ἔχθραν, ἐν τῇ σαρκὶ αὐτοῦ τὸν νόμον τῶν ἐντολῶν ἐν δόγμασι καταργήσας, ἵνα τοὺς δύο κτίσῃ ἐν ἑαυτῷ εἰς ἕνα καινὸν ἄνθρωπον ποιῶν εἰρήνην,   καὶ ἀποκαταλλάξῃ τοὺς ἀμφοτέρους ἐν ἑνὶ σώματι τῷ Θεῷ διὰ τοῦ σταυροῦ, ἀποκτείνας τὴν ἔχθραν ἐν αὐτῷ·  καὶ ἐλθὼν εὐηγγελίσατο εἰρήνην ὑμῖν τοῖς μακρὰν καὶ τοῖς ἐγγύς,   ὅτι δι' αὐτοῦ ἔχομεν τὴν προσαγωγὴν οἱ ἀμφότεροι ἐν ἑνὶ πνεύματι πρὸς τὸν πατέρα.   ἄρα οὖν οὐκέτι ἐστὲ ξένοι καὶ πάροικοι, ἀλλὰ συμπολῖται τῶν ἁγίων καὶ οἰκεῖοι τοῦ Θεοῦ,  ἐποικοδομηθέντες ἐπὶ τῷ θεμελίῳ τῶν ἀποστόλων καὶ προφητῶν, ὄντος ἀκρογωνιαίου αὐτοῦ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ,   ἐν ᾧ πᾶσα ἡ οἰκοδομὴ συναρμολογουμένη αὔξει εἰς ναὸν ἅγιον ἐν Κυρίῳ·   ἐν ᾧ καὶ ὑμεῖς συνοικοδομεῖσθε εἰς κατοικητήριον τοῦ Θεοῦ ἐν Πνεύματι. 

Απόδοση στην Νεολληνική

 Αδελφοί  ο Χριστός  πραγματικά είναι για μας η ειρήνη.  Αυτός έκανε τους δύο αντιμαχόμενους κόσμους  ένα λαό και γκρέμισε με το σταυρικό του θάνατο  ότι σαν τοίχος  τους χώριζε και προκαλούσε έχθρα μεταξύ τους . Κατήργησε δηλαδή τον Ιουδαϊκό νόμο των εντολών και των διατάξεων για να δημιουργήσει  με το έργο του από τα δύο εχθρικά μέρη, από τους Ιουδαίους και τους εθνικούς , μία νέα ανθρωπότητα , φέρνοντας την ειρήνη . Κι αφού θανάτωσε με τον σταυρό του την έχθρα ένωσε τους δύο πρώην εχθρούς  σε ένα σώμα και τους συμφιλίωσε με τον εχθρό. Έτσι ο Χριστός ήλθε και έφερε το χαρμόσυνο μήνυμα της ειρήνης  φέρνοντας ειρήνη μεταξύ τους εθνικούς και Ιουδαίους. Πραγματικά, δια του Χριστού μπορούμε μένα πνεύμα και οι δύο εθνικοί και Ιουδαίοι να πλησιάσουμε τον πατέρα.   Άρα λοιπόν, δεν είστε πια ξένοι και στερημένοι δικαιωμάτων, αλλά είστε συμπολίτες των αγίων και ανήκετε στην οικογένεια του Θεού,  αφού εδραιωθήκατε πάνω στο θεμέλιο των αποστόλων και των προφητών με ακρογωνιαίο λίθο τον ίδιο τον Ιησού Χριστό.  Μ΄αυτόν ολόκληρο το οικοδόμημα δένεται και μεγαλώνει, ώστε να γίνει ναός άγιος για τον Κύριο . Ο Κύριος οικοδομεί κι εσάς μαζί με τους άλλους για να γίνετε πνευματική κατοικία του θεού.

 

Ευαγγέλιον

Λουκά ιη΄ 35-43

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ,γνετο ν τ γγζειν τόν ησούν ες εριχ τυφλς τις κθητο παρ τν δν προσαιτν· κοσας δ χλου διαπορευομνου πυνθνετο τ εη τατα. πγγειλαν δ ατ τι ησος Ναζωραος παρρχεται.

Κα βησε λγων· ησο υἱὲ Δαυδ, λησν με. Κα ο προγοντες πετμων ατ να σιωπσ· ατς δ πολλ μλλον κραζεν· Υἱὲ Δαυδ, λησν με Σταθες δ ησος κλευσεν ατν χθναι πρς ατν. γγσαντος δ ατο πηρτησεν ατν λγων· Τ σοι θλεις ποισω; δ επε· Κριε, να ναβλψω. Κα ησος επεν ατ· νβλεψον· πστις σου σσωκ σε. Κα παραχρμα νβλεψε, κα κολοθει ατ δοξζων τν Θεν· κα πς λας δν δωκεν ανον τ Θε.

 

Απόδοση στην Νεολληνική

Ἐκεῖνο τον καιρό, καθώς ησος πλησίαζε στήν εριχ, νας τυφλός καθόταν στήν κρη το δρόμου καί ζητιάνευε. ταν κουσε τό πλθος πού περνοσε, ρώτησε νά μάθει τί συνέβαινε. Το επαν τι περνάει ησος Ναζωραος. Τότε κενος ρχισε νά φωνάζει δυνατά: «ησο, Υέ το Δαβίδ, σπλαχνίσου με!» Ατοί πού προπορεύονταν τόν μάλωναν νά σωπάσει, κενος μως φώναζε κόμη πιό πολύ: «Υέ το Δαβίδ, σπλαχνίσου με!» Τότε ησος στάθηκε κι δωσε ντολή νά τόν φέρουν κοντά του. Ατός πλησίασε κι κενος τόν ρώτησε: «Τί θέλεις νά σο κάνω;» «Κύριε, θέλω ν΄ ποκτήσω τό φς μου», ποκρίθηκε. Κι ησος το επε: «Ν΄ ποκτήσεις τό φς σου! πίστη σου σέ σωσε». μέσως τυφλός βρκε τό φς του κι κολουθοσε τόν ησο δοξάζοντας τό Θεό. Καί λος κόσμος, ταν τόν εδε, δοξολογοσε τό Θεό.