Απόστολος και Ευαγγελικόν ανάγνωσμα

 Κυριακής 22 Νοε., 2020

--------------------
 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Εφες. Β΄14 – 22

Αδελφοί, Χριστός ἐστιν ἡ εἰρήνη ἡμῶν, ὁ ποιήσας τὰ ἀμφότερα ἓν καὶ τὸ μεσότοιχον τοῦ φραγμοῦ λύσας,   τὴν ἔχθραν, ἐν τῇ σαρκὶ αὐτοῦ τὸν νόμον τῶν ἐντολῶν ἐν δόγμασι καταργήσας, ἵνα τοὺς δύο κτίσῃ ἐν ἑαυτῷ εἰς ἕνα καινὸν ἄνθρωπον ποιῶν εἰρήνην, καὶ ἀποκαταλλάξῃ τοὺς ἀμφοτέρους ἐν ἑνὶ σώματι τῷ Θεῷ διὰ τοῦ σταυροῦ, ἀποκτείνας τὴν ἔχθραν ἐν αὐτῷ· καὶ ἐλθὼν εὐηγγελίσατο εἰρήνην ὑμῖν τοῖς μακρὰν καὶ τοῖς ἐγγύς, ὅτι δι' αὐτοῦ ἔχομεν τὴν προσαγωγὴν οἱ ἀμφότεροι ἐν ἑνὶ πνεύματι πρὸς τὸν πατέρα. ἄρα οὖν οὐκέτι ἐστὲ ξένοι καὶ πάροικοι, ἀλλὰ συμπολῖται τῶν ἁγίων καὶ οἰκεῖοι τοῦ Θεοῦ, ἐποικοδομηθέντες ἐπὶ τῷ θεμελίῳ τῶν ἀποστόλων καὶ προφητῶν, ὄντος ἀκρογωνιαίου αὐτοῦ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, ἐν ᾧ πᾶσα ἡ οἰκοδομὴ συναρμολογουμένη αὔξει εἰς ναὸν ἅγιον ἐν Κυρίῳ· ἐν ᾧ καὶ ὑμεῖς συνοικοδομεῖσθε εἰς κατοικητήριον τοῦ Θεοῦ ἐν Πνεύματι.

Απόδοση στην Νεολληνική

 Αδελφοί  ο Χριστός πραγματικά είναι για μας η ειρήνη. Αυτός έκανε τους δύο αντιμαχόμενους κόσμους  ένα λαό και γκρέμισε με το σταυρικό του θάνατο  ότι σαν τοίχος τους χώριζε και προκαλούσε έχθρα μεταξύ τους. Κατήργησε δηλαδή τον Ιουδαϊκό νόμο των εντολών και των διατάξεων για να δημιουργήσει  με το έργο του από τα δύο εχθρικά μέρη, από τους Ιουδαίους και τους εθνικούς, μία νέα ανθρωπότητα, φέρνοντας την ειρήνη .

Κι αφού θανάτωσε με τον σταυρό του την έχθρα ένωσε τους δύο πρώην εχθρούς  σε ένα σώμα και τους συμφιλίωσε με τον εχθρό. Έτσι ο Χριστός ήλθε και έφερε το χαρμόσυνο μήνυμα της ειρήνης  φέρνοντας ειρήνη μεταξύ τους εθνικούς και Ιουδαίους. Πραγματικά, δια του Χριστού μπορούμε μένα πνεύμα και οι δύο εθνικοί και Ιουδαίοι να πλησιάσουμε τον πατέρα.  Άρα λοιπόν, δεν είστε πια ξένοι και στερημένοι δικαιωμάτων, αλλά είστε συμπολίτες των αγίων και ανήκετε στην οικογένεια του Θεο αφού εδραιωθήκατε πάνω στο θεμέλιο των αποστόλων και των προφητών με ακρογωνιαίο λίθο τον ίδιο τον Ιησού Χριστό. Μ΄αυτόν ολόκληρο το οικοδόμημα δένεται και μεγαλώνει, ώστε να γίνει ναός άγιος για τον Κύριο .

Ο Κύριος οικοδομεί κι εσάς μαζί με τους άλλους για να γίνετε πνευματική κατοικία του θεού.

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

 ( Λουκᾶ ιβ΄ 16 – 21)

Εἶπεν ὁ Κύριος τὴν παραβολὴν ταύτην·.

 Ἀνθρώπου τινὸς πλουσίου εὐφόρησεν ἡ χώρα· καὶ διελογίζετο ἐν ἑαυτῷ λέγων· Tί ποιήσω, ὅτι οὐκ ἔχω ποῦ συνάξω τοὺς καρπούς μου;

Kαὶ εἶπε· Tοῦτο ποιήσω· καθελῶ μου τὰς ἀποθήκας καὶ μείζονας οἰκοδομήσω, καὶ συνάξω ἐκεῖ πάντα τὰ γεννήματά μου καὶ τὰ ἀγαθά μου, καὶ ἐρῶ τῇ ψυχῇ μου· Ψυχή, ἔχεις πολλὰ ἀγαθὰ κείμενα εἰς ἔτη πολλά· ἀναπαύου, φάγε, πίε, εὐφραίνου.

Εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ Θεός·

ἄφρον, ταύτῃ τῇ νυκτὶ τὴν ψυχήν σου ἀπαιτοῦσιν ἀπὸ σοῦ· ἃ δὲ ἡτοίμασας τίνι ἔσται; Οὕτως ὁ θησαυρίζων ἑαυτῷ καὶ μὴ εἰς Θεὸν πλουτῶν. Ταῦτα λέγων ἐφώνει· .

Ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν, ἀκουέτω

Απόδοση στην Νεολληνική

Εἶπεν ὁ Κύριος την παραβολή, αυτήν:

Kάποιου πλούσιου ανθρώπου τα χωράφια έδωσαν άφθονη σοδειά. Σκεφτόταν, λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός κι έλεγε από μέσα του: Tι θα κάνω τώρα που δεν έχω πού να αποθηκέψω τα γεννήματά μου;

Eίπε λοιπόν: Nα, τι θα κάνω. Θα γκρεμίσω τις αποθήκες μου και θα χτίσω μεγαλύτερες, κι εκεί θα συνάξω όλα τα γεννήματά μου και τα αγαθά μου. Έπειτα θα πω στην ψυχή μου: Ψυχή, έχεις πολλά αγαθά αποθηκευμένα που αρκούν για χρόνια πολλά. Ξεκουράσου, τρώγε, πίνε, απολάμβανε!

Τότε του είπε ο Θεός :

ʼαμυαλε! Tούτη τη νύχτα την ψυχή σου απαιτούνε από σένα.

Όσα, λοιπόν, ετοίμασες, τίνος θα είναι;

Tο ίδιο άφρονας είναι όποιος μαζεύει πρόσκαιρους θησαυρούς και δεν πλουτίζει τον ευτόν του με ότι θέλει ο Θεός. Αφού τα είπε όλα αυτά πρόσθεσε με έμφαση:

Όποιος έχει αυτιά για να ακούει άς τα ακούει.