Σώσον, Κύριε, τον λαόν Σου και ευλόγησον την κληρονομίαν Σου,

 νίκας τοις βασιλεύσι κατά βαρβάρων δωρούμενος 

και το σον φυλάττων,

 δια του Σταυρού Σου, πολίτευμα.