Εορτασμοί της Κοιμίσεως της Θεοτόκου

(Φωτογράφηση από Ελενίτσα Δημητρίου)