hdhdhdhdh

2014-12-13 15:03

Τυπικὸν τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Έκκλησίας 

 


Το Οικουμενικό Πατριαρχείο για το τρέχον δεν έχει ολοκληρώσει την καταχώρηση του τυπικού γι’ αυτό ενδέχεται κάποιες μελλοντικές ημερομηνίες να μην φέρνουν αποτελέσματα.


 

14η Δεκεμβρίου 2014

Κυριακή:ΙΑ΄ ΛΟΥΚΑ. Τῶν Ἁγίων Προπατόρων. Τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Θύρσου, Λευκίου, Καλλινίκου, Φιλήμονος, Ἀπολλωνίου, Ἀῤῥιανοῦ καί τῶν σύν αὐτοῖς.

 

 

 

 

Ἦχος β΄ – Ἑωθινόν Ε΄.

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας: Θ΄ ΩΡΑ

Ἀπολυτίκιον:«Οἱ μάρτυρές σου, Κύριε...».

Κοντάκιον:«Φωστήρ ἐφάνης...».

Ἀπόλυσις:Μικρά.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

Προοιμιακός – Ψαλτήριον.

Εἰς τό· «Κύριε, ἐκέκραξα...».

Ἑσπέρια:1.– Τά 3 Στιχηρά Ἀναστάσιμα· «Τόν πρό αἰώνων ἐκ Πατρός γεννηθέντα... – Χριστός ὁ Σωτήρ ἡμῶν... Σύν Ἀρχαγγέλοις ὑμνήσωμεν...». 2.– Τά 3 Στιχηρά Ἀνατολικά· «Σέ τόν σταυρωθέντα... – Ἐν τῷ Σταυρῷ σου κατήργησας... – Ἠνοίγησάν σοι, Κύριε...» καί 3.– Τά 4 Στιχηρά Προσόμοια τῶν Προπατόρων· «Τῶν Προπατόρων σήμερον πιστοί... – Ὁ τούς ἁγίους Παῖδας ἐκ πυρός... – Ὡς ἐν ψεκάδι μέσον τῆς φλογός... – Ὥσπερ ἐν δρόσῳ ὄντες οἱ πιστοί...», ζήτει ταῦτα μεταξύ 10ης καί 11ης Δεκεμβρίου.

Δόξα: Τό Ἰδιόμελον τῶν Προπατόρων· «Τούς πρό τοῦ νόμου Πατέρας...».

Καί νῦν:Τό α΄ Θεοτοκίον τοῦ ἤχου· «Παρῆλθεν ἡ σκιά τοῦ νόμου...».

Εἴσοδος:«Φῶς ἱλαρόν...». Τό Προκείμενον τῆς ἡμέρας.

Ἀπόστιχα:Τό Ἀναστάσιμον Στιχηρόν· «Ἡ ἀνάστασίς σου...» καί τά κατ’ Ἀλφάβητον τοῦ ἤχου·«Διά ξύλου, Σῶτερ... – Ἐν τῷ Σταυρῷ, Χριστέ... – Ζωοδότα Χριστέ...»

Δόξα: Τό ἕτερον Ἰδιόμελον τῶν Προπατόρων· «Τῶν Προπατόρων τό σύστημα...».

Καί νῦν:Τό ὁμόηχον Θεοτοκίον αὐτοῦ· «Ἀσπόρως ἐκ θείου Πνεύματος...».

Τρισάγιον.

Ἀπολυτίκια: 1.– Τό Ἀναστάσιμον· «Ὅτε κατῆλθες...» καί 2.– Δόξα, Καί νῦν, τῶν Προπατόρων· «Ἐν πίστει τούς Προπάτορας...».

Ἀπόλυσις: «Ὁ ἀναστάς ἐκ νεκρῶν...».

Τῇ Κυριακῇ πρωΐ: ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ

Μετά τόν Ν΄ Ψαλμόν, ὁ Τριαδικός Κανών· «Τήν τριττήν καί μίαν ἀρχικήν...», τά Τριαδικά· «Ἄξιόν ἐστιν...». Τρισάγιον καί τό Ἀπολυτίκιον τῶν Προπατόρων·«Ἐν πίστει τούς Προπάτορας...».

ΟΡΘΡΟΣ

Ἑξάψαλμος.

Εἰς τό· «Θεός Κύριος...».

Ἀπολυτίκια: 1.– ΤόἈναστάσιμον· «Ὅτε κατῆλθες...». 2.– Δόξα, τό αὐτό καί 3.–Καί νῦν, τῶν Προπατόρων· «Ἐν πίστει τούς Προπάτορας...».

Καθίσματα:Τά Ἀναστάσιμα τῆς α΄ Στιχολογίας μετά Θεοτοκίου εἰς τό Καί νῦν· «Πάντα ὑπέρ ἔννοιαν...» (πρβλ. ὑποσημ. 8) καί τῆς β΄ Στιχολογίας μετά τοῦ Θεοτοκίου αὐτῶν.

Τά Εὐλογητάρια – ἡ Ὑπακοή – οἱ Ἀναβαθμοί καί τό Προκείμενον τοῦ ἤχου.

Κανόνες: 1.–Ὁ Ἀναστάσιμος· «Ἐν βυθῷ κατέστρωσέ ποτε...», μετά τῶν Εἱρμῶν αὐτοῦ καί 2.– Τῶν Προπατόρων· «Πατράσιν αἶνον προσάξωμεν...» μετά στίχου·«Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπέρ ἡμῶν», ἀμφότεροι εἰς 4.

Ἀπό γ΄ ᾨδῆς·

Ὑπακοή:«Εἰς δρόσον τοῖς παισί...» καί τό Ἀναστάσιμον Κοντάκιον καί ὁ Οἶκος (χῦμα).

Ἀφ’ ς΄ ᾨδῆς·

Κοντάκιον – Οἶκος:Τῶν Προπατόρων.

Συναξάριον:Τῆς ἡμέρας (14ῃ Δεκεμβρίου) καί τό Ὑπόμνημα τῶν Προπατόρων.

Καταβασίαι:«Χριστός γεννᾶται...».

Εὐαγγέλιον Ὄρθρου:Τό Ε΄ Ἑωθινόν· «Ὁ Πέτρος ἀναστάς ἔδραμεν ἐπί τό μνημεῖον...», κτλ.

Ἡ Τιμιωτέρα.

Εἱρμός θ΄ ᾨδῆς: «Μεγάλυνον, ψυχή μου... – Μυστήριον ξένον...».

«Ἅγιος Κύριος...».

Ἐξαποστειλάρια:1.– Τό Ε΄ Ἀναστάσιμον· «Ἡ ζωή καί ὁδός Χριστός...». 2.– Τῶν Προπατόρων· «Πατέρων μνήμην σήμερον...». 3.– «Ἀδάμ ἀνευφημήσωμεν...» καί 4.– Τό Θεοτοκίον αὐτῶν˙ «Ἁγνή Παρθένε ἄχραντε...».

Αἶνοι: 1.–Τά 4 Στιχηρά Ἀναστάσιμα· «Πᾶσα πνοή καί πᾶσα κτίσις... – Εἰπάτωσαν Ἰουδαῖοι... – Χαίρετε, λαοί... – Ἄγγελος μέν τό χαῖρε...» καί 2.– Τά 3 Στιχηρά Προσόμοια τῶν Προπατόρων· «Πάντες τήν τῶν σεπτῶν... – Ἔσβεσαν τοῦ πυρός... – Λάκκῳ κατακλεισθείς...» εἰς 4, τό πρῶτον δίς, μετά τῶν πρό αὐτῶν στίχων εἰς τά δύο τελευταῖα: α΄.– «Εὐλογητός εἶ, Κύριε, ὁ Θεός τῶν Πατέρων ἡμῶν καί αἰνετόν καί δεδοξασμένον τό ὄνομά σου εἰς τούς αἰῶνας». β΄.– «Καί ἐπί τήν Πόλιν τήν ἁγίαν τήν τῶν Πατέρων ἡμῶν Ἰερουσαλήμ».

Δόξα:Τό Ἰδιόμελον τῶν Προπατόρων· «Δεῦτε, ἅπαντες πιστῶς...».

Καί νῦν:«Ὑπερευλογημένη...».

Δοξολογία:Μεγάλη.

«Σήμερον σωτηρία...».

ΕΙΣ ΤΗΝ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ

«Ὅτε κατῆλθες...».

Εἴσοδος.

Εἰσοδικόν:«Δεῦτε προσκυνήσωμεν... ὁ ἀναστάς ἐκ νεκρῶν...».

Μετά τήν Εἴσοδον.

Ἀπολυτίκια:1.– Τό Ἀναστάσιμον· «Ὅτε κατῆλθες...». 2.– Τῶν Προπατόρων·«Ἐν πίστει τούς Προπάτορας...» καί 3.– Τοῦ Ναοῦ.

Κοντάκιον:«Ἡ Παρθένος σήμερον τόν προαιώνιον Λόγον...».

 

Τρισάγιον.

Ἀπόστολος:Κυριακῆς τῶν Προπατόρων˙ «Ὅταν ὁ Χριστός φανερωθῇ...» (Κολασ. γ΄ 4-11), μετά τοῦ οἰκείου Προκειμένου, ζήτει τοῦτον τῇ Κυριακῇ κθ΄ ἑβδομάδος Ἐπιστολῶν.

Εὐαγγέλιον:Κυριακῆς ια΄ ἑβδομάδος Λουκᾶ˙ «Ἄνθρωπός τις ἐποίησε δεῖπνον μέγα...»(Λουκ. ιδ΄ 16-24).

Εἰς τό Ἐξαιρέτως:«Ἄξιόν ἐστιν...».

Κοινωνικόν:«Αἰνεῖτε...».

«Εἴδομεν τό φῶς...»,κτλ.

Ἀπόλυσις:Ἡ τοῦ Ἑσπερινοῦ.
 

   

Θέλετε να μοιραστείτε αυτό το άρθρο;
  1. Bookmark
  2. E-mail
  3. Μοιραστείτε το στο Facebook
  4. Μοιραστείτε το στο Twitter
  5. Μοιραστείτε το στο Google Bookmarks