ΡΗΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

 

Αγαπάτε αλλήλους.

κατά Ιωάννην

Εν αρχή ην ο Λόγος, και ο Λόγος ην προς τον Θεόν, και Θεός ην ο Λόγος.

κατά Ιωάννην α’

Μη γνώτω η αριστερά σου τι ποιεί η δεξιά σου.

κατά Ματθαίον στ'

Εγένετο δε εν ταις ημέραις εκείναις…

συνήθης εισαγωγική φράση στα Ευαγγέλια

Μη φοβού Μαριάμ.

κατά Λουκάν α'

Χαίρε, κεχαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου.

κατά Λουκάν α'

Νυν απολύεις το δούλο σου δέσποτα.

κατά Λουκά β'

Ο Συμεών όταν αντίκρισε το νεογέννητο Ιησού

Μη νομίσητε ότι ήλθον καταλύσαι τον νόμον ή τους προφήτας. Ουκ ήλθον καταλύσαι, αλλά πληρώσαι.

από την επί του Όρους Ομιλία του Ιησού

Έχε με παρητημένον.

κατά Λουκά ιδ'

Άρον τον κράβατόν σου και περιπάτει.

κατά Ιωάννην ε'

Η πίστις σου σέσωκέ σε· ύπαγε εις ειρήνην

κατά Μάρκον & κατά Λουκάν

Διυλίζοντες τον κώνωπα, την δε κάμηλον καταπίνοντες.

κατά Ματθαίον κγ'

Δια τον φόβον των Ιουδαίων.

κατά Ιωάννην ζ'

Αιτείτε και δοθήσεται υμίν, ζητείτε και ευρήσετε, κρούετε και ανοιγήσεται υμίν.

κατά Ματθαίον ζ'

Ερευνάτε τας γραφάς.

κατά Ιωάννην ε'

Και καθώς θέλετε ίνα ποιώσιν υμίν οι άνθρωποι, και υμείς ποιείτε αυτοίς ομοίως.

κατά Λουκάν στ'

Το μεν πνεύμα πρόθυμον, η δε σαρξ ασθενής.

κατά Μάρκον ιδ'

Οι έσχατοι έσονται πρώτοι και οι πρώτοι έσχατοι.

κατά Λουκάν ιγ'

Ου δύνασθε Θεώ δουλεύειν και μαμωνά.

κατά Λουκάν ιστ'

Τα αδύνατα παρ' ανθρώποις δυνατά εστί παρά τω Θεώ.

κατά Λουκάν ιη'

Πολλοί γαρ εισί κλητοί, ολίγοι δε εκλεκτοί.

κατά Ματθαίον κβ'

Ο μη ων μεθ' ημών, καθ' ημών.

κατά Ματθαίον iβ'

Ήλθον και ελάλησα αυτοίς αμαρτίαν ουκ έχω.

κατά Ιωάννην

Το άλας της γης.

κατά Ματθαίον ε'

Ο Ιησούς για τους μαθητές του.

Γρηγορείτε και προσεύχεσθε.

κατά Ματθαίον κστ' & Κατά Μάρκον ιδ'

Συ είπας.

κατά Ματθαίον κστ'

Ουδείς προφήτης δεκτός εν τη πατρίδι αυτού.

κατά Λουκάν δ'

Μάχαιραν έδωκας, μάχαιραν θα λάβεις.

κατά Ματθαίον κστ'

Μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι ότι αυτών εστί η βασιλεία των ουρανών.

κατά Ματθαίον ε'

Μακάριοι οι πραείς ότι αυτοί κληρονομήσουσι την γην

κατά Ματθαίον ε', από την επί του Όρους Ομιλία του Ιησού

Γνώσεσθε την αλήθειαν και η αλήθεια ελευθερώσει ημάς.

κατά Ιωάννην η’ 32

Επηρώτησε δε αυτὸν ο Ιησούς λέγων· τι σοι εστιν όνομα; ο δε είπε λεγεών, ότι δαιμόνια πολλά εισήλθεν εις αυτόν.

κατά Λουκάν η'

Ους ο Θεός συνέζευξεν άνθρωπος μη χωριζέτω.

κατά Ματθαίον ιθ'

Αγρόν ηγόρασα.

κατά Λουκάν

Τι χρείαν έχομεν μαρτύρων.

κατά Μάρκον ιδ'

Δωρεάν ελάβατε, δωρεάν δότε.

κατά Ματθαίον ι'

Την κεφαλή του επί πίνακι.

κατά Ματθαίον ιδ'

Κάρφος εν τω οφθαλμώ.

Ματθαίος ζ'

Ο έχων ώτα ακούειν, ακουέτω.

κατά Λουκάν ιδ'

Τα του Καίσαρος τω Καίσαρι και τα του Θεού τω Θεώ.

κατά Ματθαίον κβ'

Ουκ επ' άρτω μόνο ζήσεται άνθρωπος.

κατά Ματθαίον δ'

Ουδείς δύναται δυσί κυρίοις δουλεύειν.

κατά Ματθαίον στ'

Μη δότε τα άγια τοις κυσί μηδέ βάλητε τους μαργαρίτας υμών έμπροσθεν των χοίρων.

κατά Ματθαίον ζ'

Μην κρίνετε ίνα μην κριθήτε.

κατά Ματθαίον ζ'

Ο αναμάρτητος πρώτος τον λίθον βαλέτω.

κατά Ιωάννη β'

Η εσχάτη πλάνη χείρων της πρώτης.

κατά Ματθαίον κζ'

Δεύτε πρός με πάντες οι κοπιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω υμάς.

κατά Ματθαίον

Καλόν το άλας, εάν δε το άλας μωρανθή εν τίνι αρτυθήσεται;

κατά Λουκάν ιδ'

Το Σάββατον διά τον άνθρωπον έγένετο και ουχ ο άνθρωπος διά το Σάββατον

κατά Μάρκον β'

Ύπαγε οπίσω μου Σατανά.

κατά Ματθαίον γ'

Ό γέγονε, γέγονε.

κατά Ιωάννην ιθ'

Απολωλός πρόβατον.

κατά Λουκάν ιε'

Ευκολώτερον εστι κάμηλον διά τρυπήματος ραφίδος διελθείν ή πλούσιον εις την βασιλείαν τού Θεού εισελθείν

κατά Ματθαίον ιθ'

Πας ο υψών εαυτόν ταπεινωθήσεται και ο ταπεινών εαυτόν υψωθήσεται

κατά Λουκάν ιδ'

Αντί του μάννα χολήν.

κατά Ματθαίον κζ'

Πριν αλέκτωρ φωνήσαι τρις.

κατά Λουκάν κβ'

Άρον, άρον σταύρωσον αυτόν.

κατά Ιωάννην ιθ'

Ο εορακώς μεμαρτύρηκεν και αληθής εστίν η μαρτυρία.

κατά Ιωάννην ιθ'

Ει τις θέλει οπίσω μου ελθείν, απαρνησάσθω εαυτόν και αράτω τον σταυρόν αυτού και ακολουθείτω μοι.

κατά Ματθαίον ις’ 24

Ότι τον ήλιον Αυτού ανατέλλει επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους.

κατά Ματθαίον ε’ 45

Το αίμα αυτού εφ' ημάς και επί τα τέκνα ημών.

κατά Ματθαίον

Ό γέγραφα, γέγραφα.

φράση του Πόντιου Πιλάτου, σχετικά με την επιγραφή στο σταυρό του Ιησού

Άφες αυτοίς, ου γαρ οίδασι τι ποιούσι.

κατά Λουκάν κγ'

Παρελθέτω απ' εμού το ποτήριον τούτο.

κατά Ματθαίον κστ'

Ίδε ο άνθρωπος.

κατά Ιωάννην ιθ'

Ήγγικεν η ώρα.

κατά Ματθαίον κστ'

Ηλί, ηλί λαμά σαβαχθανί.

κατά Ματθαίον κζ'

Πάτερ, εις χείρας σου παρατίθεμαι το πνεύμα μου

κατά Λουκάν κγ'