Αρχείο άρθρων

Ευαγγελικά Αναγνώσματα Κυριακής 8/12/2013

2013-12-03 17:03
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (Εφεσ. β’  14-22) Ἀδελφοί, Χριστός ἐστιν ἡ εἰρήνη ἡμῶν, ὁ ποιήσας τά ἀμφότερα ἓν καί τό μεσότοιχον τοῦ φραγμοῦ λύσας, τήν ἔχθραν, ἐν τῇ σαρκί αὐτοῦ τὸν νόμον τῶν ἐντολῶν ἐν δόγμασι καταργήσας, ἵνα τούς δύο κτίσῃ ἐν ἑαυτῷ εἰς ἕνα καινὸν ἄνθρωπον ποιῶν εἰρήνην, καί ἀποκαταλλάξῃ τούς...

Ευαγγελικά Αναγνώσματα Κυριακής 1/12/2013

2013-11-27 16:04
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (Εφεσ. β’ 4-10)       Ἀδελφοί, ὁ Θεὸς πλούσιος ὢν ἐν ἐλέει, διὰ τὴν πολλὴν ἀγάπην αὐτοῦ ἣν ἠγάπησεν ἡμᾶς, καὶ ὄντας ἡμᾶς νεκροὺς τοῖς παραπτώμασι συνεζωοποίησε τῷ Χριστῷ· χάριτί ἐστε σεσωσμένοι· καὶ συνήγειρε καὶ συνεκάθισεν ἐν τοῖς ἐπουρανίοις ἐν...

Ευαγγελικά Αναγνώσματα Κυριακής 17/11/2013

2013-11-13 18:13
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Πρὸς Γαλάτας Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνάγνωσμα β΄ 16-20 Ἀδελφοί, εἰδότες ὅτι οὐ δικαιοῦται ἄνθρωπος ἐξ ἔργων νόμου, ἐὰν μὴ διὰ πίστεως ᾽Ιησοῦ Χριστοῦ, καὶ ἡμεῖς εἰς Χριστὸν ᾽Ιησοῦν ἐπιστεύσαμεν, ἵνα δικαιωθῶμεν ἐκ πίστεως Χριστοῦ καὶ οὐκ ἐξ ἔργων νόμου· διότι ἐξ ἔργων νόμου οὐ δικαιωθήσεται...

Ευαγγελικά Αναγνώσματα Κυριακής 10/11/2013

2013-11-04 20:13
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Πρὸς Γαλάτας Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνάγνωσμα α΄11-19 Ἀδελφοί, γνωρίζω ὑμῖν τὸ Εὐαγγέλιον τὸ εὐαγγελισθὲν ὑπ᾽ ἐμοῦ ὅτι οὐκ ἔστιν κατὰ ἄνθρωπον· οὐδὲ γὰρ ἐγὼ παρὰ ἀνθρώπου παρέλαβον αὐτό, οὔτε ἐδιδάχθην, ἀλλὰ δι᾽ ἀποκαλύψεως ᾽Ιησοῦ Χριστοῦ. ᾽Ηκούσατε γὰρ τὴν ἐμὴν ἀναστροφήν ποτε ἐν τῷ...

Ευαγγελικά Αναγνώσματα Κυριακής 3/11/2013

2013-10-31 00:00
Ο Αποστολος Της Κυριακης (Β΄ Πρός Κορινθίους ια΄ 31 - ιβ΄ 9) Ἀδελφοί, ὁ Θεὸς καὶ πατὴρ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ οἶδεν, ὁ ὢν εὐλογητὸς εἰς τούς αἰῶνας, ὅτι οὐ ψεύδομαι. Ἐν Δαμασκῷ ὁ ἐθνάρχης Ἀρέτα τοῦ βασιλέως ἐφρούρει τὴν Δαμασκηνῶν πόλιν πιάσαι με θέλων, καί διά θυρίδος ἐν σαργάνῃ ἐχαλάσθην...

Αναγνώσματα Κυριακής 27/10/2013

2013-10-20 19:35
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Πρὸς Β΄ Κορινθίους Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ ᾽Ανάγνωσμα 9:6-11   Ἀδελφοί, ὁ σπείρων φειδομένως φειδομένως καὶ θερίσει, καὶ ὁ σπείρων ἐπ᾿ εὐλογίαις ἐπ᾿ εὐλογίαις καὶ θερίσει. Ἕκαστος καθὼς προαιρεῖται τῇ καρδίᾳ, μὴ ἐκ λύπης ἢ ἐξ ἀνάγκης· ἱλαρὸν γὰρ δότην ἀγαπᾷ ὁ Θεός. Δυνατὸς δὲ ὁ Θεὸς...

Ευαγγελικά Αναγνώσματα Κυριακής 20/10/2013

2013-10-19 21:06
  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (Β’ Κορ. στ’ 16-18 ζ’1)   Ἀδελφοί, ὑμεῖς ἐστε ναός Θεοῦ ζῶντος, καθώς εἶπεν ὁ Θεός ὅτι ἐνοικήσω ἐν αὐτοῖς καί ἐμπεριπατήσω, καί ἔσομαι αὐτῶν Θεός, καί αὐτοί ἔσονταί μοι λαός. Διό ἐξέλθατε ἐκ μέσου αὐτῶν καὶ ἀφορίσθητε, λέγει Κύριος, καί ἀκαθάρτου μή ἅπτεσθε, κἀγὼ εἰσδέξομαι...

Ευαγγελικά Αναγνώσματα Κυριακής 13 Οκτ., 2013

2013-10-09 13:21
  Απόστολος  (Πρός Τίτον γ΄ 8-15   Τέκνον Τίτε,  πιστός ὁ λόγος· καί περί τούτων βούλομαί σε διαβεβαιοῦσθαι, ἵνα φροντίζωσι καλῶν ἔργων προΐστασθαι οἱ πεπιστευκότες τῷ Θεῷ. Ταῦτά ἐστι τά καλά καί ὠφέλιμα τοῖς ἀνθρώποις· μωράς δέ ζητήσεις καί γενεαλογίας καί ἔρεις καὶ μάχας...

Ευαγγελικά Ανγνώσματα Κυριακής 6 Οκτ., 2013

2013-10-01 02:04
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Εβρ. ια΄33-40, ιβ΄ 1-2 Οἳ άγιοι πάντες διὰ πίστεως κατηγωνίσαντο βασιλείας, εἰργάσαντο δικαιοσύνην, ἐπέτυχον ἐπαγγελιῶν, έφραξαν στόματα λεόντων, ἔσβεσαν δύναμιν πυρός, ἔφυγον στόματα μαχαίρας, ἐνεδυναμώθησαν ἀπὸ ἀσθενείας, ἐγενήθησαν ἰσχυροὶ ἐν πολέμῳ, παρεμβολὰς ἔκλιναν ἀλλοτρίων· 35...

Ευαγγελικά Αναγνώσματα Κυριακής 29/9/2013

2013-09-27 20:55
  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Προς Β΄Κορινθίους ' α΄ 21 – 24,  β΄1-4     Αδελφοί, ὁ βεβαιῶν ἡμᾶς σὺν ὑμῖν εἰς Χριστὸν καὶ χρίσας ἡμᾶς Θεός, ὁ καὶ σφραγισάμενος ἡμᾶς καὶ δοὺς τὸν ἀρραβῶνα τοῦ Πνεύματος ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν. Ἐγὼ δὲ μάρτυρα τὸν Θεὸν ἐπικαλοῦμαι ἐπὶ τὴν ἐμὴν ψυχήν, ὅτι φειδόμενος...
Προϊόντα: 11 - 20 από 46
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>