Αρχείο άρθρων

Ιστοσελίδα Εκκλησία της Κύπρου

2013-08-12 23:22
https://www.churchofcyprus.org.cy/service.php?serviceID=175

Ευαγγελικά Αναγνώσματα 15 ΑΥΓ, 2013, Κοίμησις της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας

2013-08-11 16:58
  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Πρὸς Φιλιππησίους Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ ἀνάγνωσμα:2:5-11 Ἀδελφοί, τοῦτο φρονείσθω ἐν ὑμῖν ὃ καὶ ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ, ὃς ἐν μορφῇ Θεοῦ ὑπάρχων οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο τὸ εἶναι ἴσα Θεῷ, ἀλλ᾿ ἑαυτὸν ἐκένωσε μορφὴν δούλου λαβών, ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος, καὶ...

Ευαγγελικά Αναγνώσματα Κυριακής 11 Αυγούστου, 2013

2013-08-11 12:15
  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Πρὸς Ρωμαίους Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνάγνωσμα 15:1-7   Ἀδελφοί, ὀφείλομεν ἡμεῖς οἱ δυνατοὶ τὰ ἀσθενήματα τῶν ἀδυνάτων βαστάζειν͵ καὶ μὴ...

Ευαγγέλιον και ο Απόστοπλος της Κυριακής 4 Αυγούστου

2013-08-02 12:56
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ  (Κατά Ματθαίον θ΄ 1-8) Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ εμβάς o Ιησούς εις πλοίον διεπέρασε και ήλθεν εις την ιδίαν πόλιν. Και ιδού προσέφερον αυτώ παραλυτικόν επί κλίνης βεβλημένον· και ιδών ο Ιησούς την πίστιν αυτών είπε τω παραλυτικώ· θάρσει, τέκνον· αφέωνταί σοι αι αμαρτίαι σου. και ιδού τίνες...

Ευαγγέλιον Και Απόστολος Κυριακής 28 Ιουλίου, 2013

2013-07-23 23:21
Ευαγγέλιον Ματθαίου η΄28 – θ1 Τώ καιρώ εκείνω ἐλθόντι τω Ιησού εἰς τὴν χώραν τῶν Γεργεσηνῶν ὑπήντησαν αὐτῷ δύο δαιμονιζόμενοι ἐκ τῶν μνημείων ἐξερχόμενοι, χαλεποὶ λίαν, ὥστε μὴ ἰσχύειν τινὰ παρελθεῖν διὰ τῆς ὁδοῦ ἐκείνης. καὶ ἰδοὺ ἔκραξαν λέγοντες· Τί ἡμῖν καὶ σοί, Ἰησοῦ υἱὲ τοῦ Θεοῦ; ἦλθες ὧδε πρὸ...

Αποστολικόν Και Ευαγγελικόν Ανάγνωσμα Κυριακής 21 Ιουλίου, 2013

2013-07-21 14:11
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (Ρωμ. στ’ 18-23   Ἀδελφοί, ἐλευθερωθέντες ἀπό τῆς ἁμαρτίας ἐδουλώθητε τῇ δικαιοσύνῃ. Ἀνθρώπινον λέγω διά τήν ἀσθένειαν τῆς σαρκὸς ὑμῶν. ὥσπερ γάρ παρεστήσατε τά μέλη ὑμῶν δοῦλα τῇ ἀκαθαρσίᾳ καὶ τῇ ἀνομίᾳ εἰς τὴν ἀνομίαν, οὕτω νῦν παραστήσατε τὰ μέλη ὑμῶν δοῦλα τῇ δικαιοσύνῃ εἰς...

Ευαγγελιον και Απόστολος Κυριακής 14/7/2013

2013-07-09 01:41
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (Τιτ. γ’ 8-15) Τέκνον Τίτε,  πιστός ὁ λόγος· καί περί τούτων βούλομαί σε διαβεβαιοῦσθαι, ἵνα φροντίζωσι καλῶν ἔργων προΐστασθαι οἱ πεπιστευκότες τῷ Θεῷ. Ταῦτά ἐστι τά καλά καί ὠφέλιμα τοῖς ἀνθρώποις· μωράς δέ ζητήσεις καί γενεαλογίας καί ἔρεις καὶ μάχας νομικὰς περιΐστασο· εἰσὶ γὰρ...

Ευαγγελιον και Απόστολος Κυριακής 7/7/2013

2013-07-03 23:17
Πρὸς Γαλάτας Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ ᾽Ανάγνωσμα 3:23-29, 4:1-5 Ἀδελφοί, πρὸ τοῦ ἐλθεῖν τὴν πίστιν ὑπὸ νόμον ἐφρουρούμεθα συγκεκλεισμένοι εἰς τὴν μέλλουσαν πίστιν ἀποκαλυφθῆναι. Ὥστε ὁ νόμος παιδαγωγὸς ἡμῶν γέγονεν εἰς Χριστόν, ἵνα ἐκ πίστεως δικαιωθῶμεν· ἐλθούσης δὲ τῆς πίστεως οὐκέτι ὑπὸ παιδαγωγόν...

Ευαγγελικά Αναγνώσματα Κυριακής 30/6/2013

2013-06-26 13:25
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ – (Έβρ. ια’ 33-40 - ιβ’1-2) Ἀδελφοί, οἱ ἃγιοι πάντες διὰ πίστεως κατηγωνίσαντο βασιλείας, εἰργάσαντο δικαιοσύνην, ἐπέτυχον ἐπαγγελιῶν, ἔφραξαν στόματα λεόντων, ἔσβεσαν δύναμιν πυρός, ἔφυγον στόματα μαχαίρας, ἐνεδυναμώθησαν ἀπὸ ἀσθενείας, ἐγενήθησαν ἰσχυροὶ ἐν πολέμῳ, παρεμβολὰς ἔκλιναν...

Ευαγγελικά Αναγνώσματα Κυριακής 23ης Ιουνίου

2013-06-18 13:17
  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ – (Πραξ. β΄1-11) Ἐν τῷ συμπληροῦσθαι τὴν ἡμέραν τῆς πεντηκοστῆς ἦσαν ἅπαντες οἱ ἀπόστολοι ὁμοθυμαδὸν ἐπὶ τὸ αὐτό. Καὶ ἐγένετο ἄφνω ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἦχος ὥσπερ φερομένης πνοῆς βιαίας, καὶ ἐπλήρωσεν ὅλον τὸν οἶκον οὗ ἦσαν καθήμενοι· καὶ ὤφθησαν αὐτοῖς...
Προϊόντα: 31 - 40 από 46
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>