Αποστολικόν και Ευαγγελικόν ανάγνωσμα 

Κυριακής 2 Ιουλ., 2023

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''