Αποστολικόν και Ευαγγελικόν ανάγνωσμα 

Κυριακής 9 Ιουλ., 2023

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''